Lịch sử phát triển

History.Brand.Builder.vn

Giới thiệu ngắn gọn về mục tiêu của Team (WHY) và cách thực hiện mục tiêu đó (HOW)

Vì sao chúng tôi tạo ra team này

Hãy giới thiệu về mục tiêu của team (WHY), cách các bạn thực hiện mục tiêu đó (HOW) và những gì các bạn đã làm được (WHAT)

Lịch sử hình thành

14/2/2002 - Các thành viên sáng lập gặp nhau

14/2/2003 - Chính thức thành lập team