Các thành viên của Team này đều là thành viên của Khai Trí nên cần hoạt động theo các nội quy của Khai Trí được nêu tại Rules.Khaitri.net. Ngoài ra các thành viên của Team này cần theo các nội quy riêng do Ban quản trị của Team quy định tại trang này.

Nội quy thứ 1

Nhập nội dung tại đây

Nội quy thứ 2

Nhập nội dung tại đây

Nội quy thứ 3

Nhập nội dung tại đây